• + 48 793 638 269
 • siec@slaskasiec.pl
 • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
aktualności
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 22 czerwca 2024 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 22 czerwca 2024 r.

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Miejsce Zebrania: Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach na ul. Kopernika 14. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 10:00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 10:15 (jeżeli o 10:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborczeZebranie potrwa ok. 1,5h. Proszę o informację zwrotną o planowanym uczestnictwie w zebraniu.

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele (pełnomocnicy) członków zwyczajnych, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. W związku z czym prosimy o upoważnienie i delegowanie jednej osoby z Waszych organizacji do udziału w zebraniu.

Wzór upoważnienia:

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 r.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Ustalenie listy kandydatów do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybory Zarządu.
 13. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie zebrania.

  Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o punktualne przybycie.                                                     

   Przewodnicząca Stowarzyszenia

                                                        Agnieszka Budzyńska

  Skip to content