• + 48 793 638 269
 • siec@slaskasiec.pl
 • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

O nas

Śląska Sieć 3 Sektora jest związkiem stowarzyszeń, który powstał w 2015 r. w ramach projektu o tej samej nazwie. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem”.

W opracowanie zasad działania i statutu Stowarzyszenia i realizację projektu zaangażowało się ponad 130 organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Zebranie założycielskie odbyło się 24 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS 23 kwietnia 2015 r. W dniu 22 września 2016 r. Stowarzyszenie zostało przerejestrowane przez KRS pod nowym numerem 0000637280 jako Związek Stowarzyszeń.

Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 20 organizacji z 12 powiatów województwa śląskiego.

Cele działania Śląskiej Sieci 3 sektora

Celem Śląskiej Sieci 3 sektora jest:

 1. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego;
 2. wspieranie i inspirowanie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych;
 3. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami i administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi;
 4. promocja i organizacja wolontariatu;
 5. transfer wiedzy, doświadczeń i informacji;
 6. dbanie o wysoką jakość działania organizacji członkowskich;
 7. wspomaganie organizacji w osiągnięciu standardów formalno-prawnych, przejrzystości (dostęp do informacji publicznej), etycznych (uczciwego działania, uwzględniając równość szans).

Śląska Sieć 3 sektora realizuje swoje cele poprzez:

 1. integrowanie środowiska organizacji pozarządowych;
 2. utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych;
 3. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację organizacji pozarządowych na terenie Śląska;
 4. podejmowanie działań na rzecz dostępu do informacji publicznej przez obywateli;
 5. delegowanie przedstawicieli Śląska Sieć 3 sektora do podmiotów dialogu obywatelskiego (np. rady, sejmiki, zespoły zadaniowe, itp.);
 6. organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie organizacji sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw;
 7. prowadzenie lub uczestnictwo w konsultacjach społecznych;
 8. współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowobadawczego, dydaktycznego i biznesu;
 9. prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie prowadzenia badań diagnostycznych, badań rynku, badań opinii publicznej oraz rozpoznawania w inny sposób potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców Śląska;
 10. wydawanie, współwydawanie oraz wspieranie wydawców pism, biuletynów, książek i innych publikacji, w tym ukazujących się wyłącznie w formie elektronicznej;
 11. tworzenie i prowadzenie oraz udział w tworzeniu i prowadzeniu portali internetowych;
 12. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, rewitalizacji oraz inicjowanie i uczestnictwo w powoływaniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej;
 13. udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju gmin i Śląska, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy;
 14. obsługę administracyjną i realizację wspólnych projektów;
 15. pomoc  formalno-prawna zmierzająca do wprowadzenia wysokich standardów w działalności członków Śląskiej Sieci 3 sektora;
 16. obsługa księgowo-prawna dla członków Śląskiej Sieci 3 sektora (chodzi o korzystne warunki świadczenia takiej usługi);
 17. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 18. wsparcie członków Śląskiej Sieci 3 sektora w poszukiwaniu partnerów zagranicznych;
 19. prowadzenie Regionalnego Ośrodka Metodycznego dla organizacji pozarządowych. 20. prowadzenie edukacji i informacji obywatelskiej.

Śląska Sieć 3 sektora może realizować swoje cele zarówno poprzez działalność odpłatną jak i nieodpłatną. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje:

Poznaj cały Statut Śląskiej Sieci 3 sektora:

Informacje o organizacjach członkowskich.

Sprawozdania z działalności

Informacje o zarządzie

Działania Sieci

Skip to content